lördag 30 maj 2009

Pensioner och vårdplanering

Från mina besök och föreläsningar senaste veckan så har jag fått med mig följande frågor att arbeta vidare med:

Pensionerna, pensionerna, pensionerna. Den sänkning av pensionerna som kommer att ske nästa år oroar många. Samtidigt retar jobbskatteavdraget för äldre, de äldre som står utanför arbetsmarknaden.

De korta vårdtiderna leder till att vårdplaneringen för äldre inte fungerar. Ansvaret beträffande vem som ska göra vad i vårdplaneringen är oklart. Det är svårt att få resurser för fullgod rehabilitering av äldre.

torsdag 28 maj 2009

Rehabiliteringen av äldre prioriteras inte

Återigen en dag där jag fått del av frågor som vi politiker måste ta tag i.

Vårdplaneringen för äldre som legat på sjukhus och är utskrivningsklara fungerar inte vilket leder till snabb återkomst till akuten. Läkarna klarar inte av att vidarebefordra information om en äldres läkemedelsbehandling till nästa vårdgivare. Rehabiliteringen av äldre för att de ska kunna klara sig själva prioriteras inte med ökade kostnader för hemtjänst som följd och naturligtvis sämre livskvalitet för den äldre. Pengar rinner ut till ingen nytta.

De läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och biståndshandläggare jag mötte vid ett seminarium och de näringsföreträdare jag mötte på ett annat förde fram det olyckliga i att pengarna inte följer den äldre och att gränsdragningen mellan landstings och kommuners ansvar är ett otyg. Landstingen borde egentligen avskaffas var det samfällda budskapet från dessa båda grupper. Frågan var när vi politiker vågar ta steget. Jag inser att vi måste ta det om våra skattepengar ska kunna användas på ett effektivt sätt i framtiden när vi kommer att få så många äldre med behov som vi inte kan förebygga.

Barbro Westerholm

onsdag 27 maj 2009

Antagen deklaration till skydd för äldre medborgare

EU:s äldrekonferens i Prag fortsatte på tisdagen med att konferensen antog en deklaration till skydd för äldre medborgare. Deklarationen riktade sig till EU-kommissionen, de nationella regeringarna, kommuner, landsting eler motsvarande, forsknings- och utbildningsväsendet, hälso- och sjukvården samt äldreorganisationerna och deras medlemmar.

Huvudbudskapet var: Se äldre som individer. Inse att de utgör en ovärderlig samhällelig resurs, inte en belastning. Deras självbestämmande och värdighet måste bevaras också när ohälsa drabbar dem. När behov av vård och omsorg uppstår så bör den bygga på teamarbete där olika professioner samarbetar kring den äldre. Att förebygga ohälsa hos äldre och att utan dröjsmål ge rehabilitering är nödvändiga insatser.

Under det franska ordförandeskapet sattes fokus på Alzheimers sjukdom och andra former av demens. Under det tjeckiska ordförandeskapet lyftes våld och övergrepp mot äldre utövat i nära relationer och i vården och omsorgen fram särskilt, liksom behovet av en vidgning av åldersdiskrimineringsdirektivet i arbetslivet till att omfatta också varor, tjänster, hälso- och sjukvård och omsorg.

En fråga som diskuterades var varför inte kvinnoorganisationerna intresserar sig för äldre kvinnor. Äldre kvinnor har som regel låga pensioner och arbetar oavlönat som anhörigvårdare. Deras situation borde kvinnoorganisationerna också ta sig an, inte bara yngre kvinnors.

tisdag 26 maj 2009

Rapport från första dagen på EU-mötet om äldrefrågor

Röd tråd: Äldre måste ses som individer och deras självbestämmande och värdighet måste respekteras intill livets sista dag.

Äldrediskriminering är ett allvarligt problem som arbetsgivare, näringsliv och även många politiker inte vill ta sig an.

Våld och övergrepp mot äldre får inte längre gömmas i garderober. EU måste engagera länderna att ta fram nationella och lokala program för att förebygga våld och övergrepp mot äldre samt hjälpa brottsoffren.

Och sen måste länderna ta itu med att bättre förebygga ohälsa bland äldre. År 2012 ska ju vara EU-mötet för bättre hälsa, då senast måste länderna få ”ändan ur vagnen”.

måndag 25 maj 2009

EU-möte i Prag

Just nu gör jag ett tvådagars avbrott i valrörelsen för att delta i ett EU-möte i Prag om äldrefrågor. Det är initierat av det tjeckiska ordförandeskapet.

Vid ankomsten till hotellet mötte jag medlemmar i paraplyorganisationen AGE i vilken cirka 150 äldreorganisationer i EU är medlemmar. Då fick jag veta att beslutet om vidgning av direktivet mot diskriminering på grund av ålder och funktionshinder är i fara.

Inom näringslivet arbetar man nu för att det inte ska gå igenom i ministerrådet. Det har mycket, mycket allvarliga konsekvenser för äldre och människor med funktionshinder. Den diskriminering som båda grupperna möter i vardagslivet i form av sämre tillgång till en rad tjänster och varor samt tillgänglighet till offentliga lokaler är oacceptabel.

Det är en utmaning för mig att ta itu med om jag blir invald i Europaparlamentet.

lördag 23 maj 2009

Alla frågor som borde tacklas

Veckan som gick var så fylld av möten med människor ansikte mot ansikte att bloggandet fick läggas åt sidan.

De jag möter har alla frågor som borde tacklas inrikespolitiskt eller EU-politiskt. Här exempel. Längs Östersjökusten har bedrivits både småskaligt och storskaligt torskfiske. De småskaliga torskfiskarna har avstått från fiske under mer än tre år och nu får de inte komma tillbaka medan de storskaliga får. På Öland gräver turister, både svenska och utländska, upp sällsynta växter som inte har en chans att ta sig i någon annan jordmån utan går en säker död till mötes.

Och alla sälar som fastnar i fisknäten och drunknar. Hur kan man förebygga säldöd utan att hindra fiske. Vad göra med kostnaderna för de sönderrivna fisknäten. Frågorna är många och när valrörelsen är över får jag sätta mig och fundera över vad jag har en rimlig chans att ta mig an. För de här frågorna ligger utanför det jag har tänkt att satsa på om jag blir vald till Europaparlamentariker - äldrefrågor, specialistcentra för människor med sällsynta sjukdomar och åtgärder mot diskriminering, våld och övergrepp mot homo-, bi- och transsexuella personer.
Barbro Westerholm

måndag 18 maj 2009

Besök i Västerås

Min kampanjledare Sofia Könberg och jag gjorde i dag nerslag i Västerås. Vi besökte två äldreboenden, ett nytt, Änglamarken, och ett äldre, Flodinsgården. De hade helt olika karaktär, men båda var hemtrevliga och låg vackert med blommande fruktträd inom synhåll. På Änglamarken hade man just invigt Sinnenas trädgård med både spännande växter, kaniner och höns. Boende kunde även ha med sig egna djur. En studentska lämnade in sin hund dagtid på boendet till allmän trevnad för de äldre och till hjälp för henne under undervisningstimmarna. Till min glädje ser jag hur djur i äldreboenden blir allt vanligare och vilken positiv effekt det har på äldres livskvalitet.
På Flodinsgården har man ett omfattande socialt program som utgår från att människor är olika och har olika intressen. Vi träffade bland annat bridgespelande äldre.
Mitt på dagen föreläste jag om äldreboendedelegationens utredning Bo bra hela livet för moderata seniorer. Trygghetsboende rönte stort intresse. Så är det på alla de ställen där jag föreläser om delegationens förslag.
Vi fick också del av Västerås läkemedelsprogram som syftar till att förbättra läkemedelsbehandlingen av äldre. Det är utformat så att förskrivande läkare har en aktiv del i den uppföljning av läkemedelsbehandlingen som görs till skillnad från en del andra uppföljningsprogram jag tagit del av.

På kvällen var det valupptaktsmöte med lokala folkpartister.

söndag 17 maj 2009

Om välviljans hyckleri

Har idag ägnat mig åt att besvara mängder av e-post och ringa samtal till dem som sökt mig under veckan. Vi får många enkäter från olika intresseorganisationer, en del med så detaljerade frågor att det bara inte går att lova bort sig till sådana ståndpunkter. När frågorna kommer upp i parlamentet så måste jag, om jag blir vald, analysera vad som går att göra för att föra fram frågan i liberal riktning. Och då kan det bli fråga om kompromisser om de går åt rätt håll. Som regel kan man inte komma i mål på en gång. Och då att lova intresseorganisationerna mer än vad som går att hålla, det vore välviljans hyckleri.

lördag 16 maj 2009

EU-pussel och etik i politiken

I dag startade valrörelsen på riktigt i Stockholm. Jag invigde valstugan på Odenplan. Där hade man lagt ut ett stort EU-pussel utanför valsstugan. Inte helt lätt att lägga för hur många av oss kommer ihåg precis hur ett land ser ut på kartan.

Bland de frågor jag fick när jag var där var vilket inflytande vi har i Europaparlamentet. Och jag kunde svara med att en enskild parlamentsledamot har större inflytande i EU-parlamentet än en enskild riksdagsledamot har i Sveriges riksdag. Man är med i beredningen av direktiv och andra parlamentsbeslut och kan påverka utformningen.

Jag har också föreläst för Folkpartiets tjänstemän och en del förtroendevalda om etik i politiken. Det är tredje året vi har sådan utbildning. Det blev en livlig debatt om vad en politiker får och inte får göra. Man måste inte bara följa lagen utan lägga ribban ännu högre utan att samtidigt bli moralistisk. En enkel tumregel är - vill jag att det jag gör ska synas på kvällstidningarnas löpsedlar eller inte. Om inte - ja då ska man inte göra det.

fredag 15 maj 2009

Intressant föredrag om reproduktion, etik och lagstiftning

Ägnade även denna dag åt symposiet "Assisting fertility"människor som önskar barn. Ett föredrag om reproduktion, etik och lagstiftning var extra intressant och viktigt. Här presenterade Niklas Juth, filosof, de invändningar som man brukar ta fram mot införandet av ny teknologi i syfte att tillgodose barnönskan hos par som är infertila av olika skäl. Skälen är att infertilitet inte skulle vara en sjukdom, att ny teknologi som IVF är onaturlig, att införande av sådan teknologi medför risk att man etiskt sett beträder det sluttande planet, att riskerna är oacceptabla och att den nya teknologin skulle kunna ta resurser från andra satsningar inom hälso- och sjukvården. Erfarenheten visar att ingen av dessa invändningar håller i längden.

Samma mönster har gällt inför införandet av hjärttransplantationer, fosterdiagnostik mm. Därför är det så viktigt att man inte sticker huvudet i sanden utan ser till att följande frågor besvaras när ny teknologi ser dagens ljus: Vad ska tillåtas, vad ska samhället stå för och varför.

Den andra frågan av intresse var att det behövs en utredning om värdmödraskap (surrogatmödraskap). Det finns kvinnor som inte har någon livmoder och där värdmödraskap skulle vara lösningen för ett par att få biologiska barn. Under en tid fick det genomföras i Finland, men sedan kom starkt motstånd mot detta från religiösa rörelser. Nu är dessa kvinnor hänvisade till livmodertransplantation och det är ett svårt ingrepp.

torsdag 14 maj 2009

Provrörsbefruktning och andra fertilitetsbefrämjande metoder

I dag ägnade jag hela dagen åt ett seminarium om provrörsbefruktning, äggdonation, insemination, värdmödraskap (surrogatmödraskap) och andra fertilitetsbefrämjande metoder. Höll föredrag om vad som gjorts i politiken och vilka hinder som legat i vägen under resans gång.
Det som var mest intressant för mig som motionerat till förmån för ensamståendeinseminationer och för en utredning om värdmödraskap var ett föredrag av en engelsk psykologiprofessor som undersökt hur barn som fötts med hjälp av olika fertilitetsmetoder har det. Sammanfattningsvis - de har det bättre än andra barn, har mer kärleksfulla, omtänksamma, stödjande föräldrar. Gäller också barn som fötts av värdmamma.

När det gäller barn tillkomna efter ensamståendeinsemination så har det de bättre än barn till andra ensamstående föräldrar. Det som också visades var vikten av att inseminationsbarnen tidigt får veta hur de kommit till. Det är dåligt med den informationen i Sverige idag. Jag har trott att det står till så, men nu finns vetenskapliga fakta som stöder detta.

Med ledning av de forskningsresultat som nu finns borde det vara fritt fram för införande av ensamståendeinsemination i Sverige och en utredning om värdmödraskap med tanke på att det redan finns barn i Sverige som är tillkomna den vägen och att det är en rad frågor rörande försäkringar och annat som måste lösas.

Anhörigriksdagen i Varberg och Alla Hjärtans Hus i Halmstad

Klockan kvart över åtta stod jag på scen på Anhörigriksdagen i Varberg och berättade om Äldreboendedelegationens utredning Bo bra hela livet. 900 åhörare satt i salen. Jag hade tre kvart till mitt förfogande och sedan en kvart för frågor. Frågestunden räckte långtifrån till. Efteråt var det ett 20-tal som stod i kö för att diskutera ytterligare. Mest handlade det om tillgång på platser, kompetens hos personalen och möjlighet till avlastning för anhöriga samt !!! någon att vända sig till med problem och klagomål.

Sedan bar det av till Alla Hjärtans Hus i Halmstad. Det är en nyligen öppnad lokal dit äldre kan gå och delta i olika aktiviteter. Här finns möjlighet att hitta andra med samma intressen. Speciellt intressant var ett rum inrett så att man kunde tro att man var på en solig medelhavsstrand. Ett antal äldre åhörare hade kommit för att höra om vad Europaparlamentet, ministerrådet, EU-kommissionen och paraplyorganisationen för äldreorganisationer i EU - AGE, Older People`s Platform- arbetar med inom äldrepolitiken. AGE har 22 miljoner medlemmar!!! så det är ingen liten organisation. De exempel jag tog upp var vidgning av direktivet mot åldersdiskriminering i arbetslivet till att omfatta också varor, tjänster, hälso- och sjukvård samt omsorg samt program mot det våld, de övergrepp som äldre i det fördolda utsätts för.

Därefter flög jag till Stockholm för att i flygtaxi ta mig till ett möte som Föreningen för Sällsynta Sjukdomar ordnat. Vi hamnade i en enorm bilkö oc h därmed fick jag en ingående beskrivning av situationen i Turkiet och synpunkter på Turkiet som potentiell medlem i EU. Chauffören var född i Turkiet men hade tillbringat sin mesta tid i Sverige. Han har svenskt medborgarskap men måste betala 100.000 kronor till Turkiet för att bli av med sitt turkiska medborgarskap och det måste han också betala för sina barn. Det här visste jag inte om, men viktigt att gå vidare på. Det är ju orimligt att man ska betala för detta.

På Föreningen för Sällsynta sjukdomar diskuterade vi hur diagnostiken, vården och andra insatser för människor med sällsynta sjukdomar bör utformas i framtiden. Socialstyrelsen var väl representerad vid mötet och det är en stor framgång att myndigheten nu satsar på dessa patientgrupper. Helt klart är att det behöver skapas specialistcentra där också forskning kan bedrivas. Och dessa centra måste ha nära kontakt med de allmänläkare patienterna är listade hos. Återigen kom olämpligheten av att ha stafettläkare i primärvården upp. Eftersom sällsynta sjukdomar är en av mina valfrågor var detta en viktig kväll för mig.

Och nu är klockan över midnatt så nu säger jag god natt.

onsdag 13 maj 2009

Ett torskfritt EU är målet

Debattartikel som publicerades i Corren i dag

Sexköpslagens införande i Sverige var ett utmärkt exempel på hur politiker som vill slå mot själva grundorsaken till sexslavhandeln - efterfrågan - lyckades att minska också människohandeln. Även om vi i Liberala Kvinnor inte tror på en gemensam sexköpslag för alla länder i EU så hoppas vi att Sveriges regering under ordförandetiden sprider kunskap om den svenska sexköpslagen till andra medlemsländer inom unionen.

Vi önskar att fler länder i Europa självmant ska införa sexköpslagar som den vi har här. För i en tid där kraftiga legaliseringsvindar för prostitution blåser i EU behövs Sveriges röst mer än någonsin. Målet är att EU ska bli en torskfri zon.

Men redan nu kan vi som svenska Europaengagerade politiker göra mycket för att stoppa sexhandeln. Här är det viktigt att prioritera det polisiära och rättsliga samarbetet mot den organiserade sexslavhandeln. Folkpartiet Liberalerna väljer därför att stödja Lissabonfördraget, som ökar möjligheterna för polisiärt samarbete i EU. Men Vänsterpartiet och Miljöpartiet som säger sig vilja bekämpa slavhandeln röstade i praktiken emot Lissabonfördraget och Vänsterpartiet vill till och med att vi ska lämna EU.

Lissabonfördraget räcker dock inte. Vi vill som enda parti ha ett europeiskt FBI. Vi kan inte blunda för att människohandeln är en växande inkomstkälla för organiserad brottslighet i Europa och övriga världen. Inget enskilt land inom EU kan genom enbart nationella åtgärder ensamt komma till rätta med problemet. I stället krävs internationell samverkan.

I Europols rapport Trafficking of women and children for sexual exploitation in the EU: The involvement of western Balkans organised crime 2006 framgår att människohandlare fokuserar på destinationsländer med redan etablerad sexhandel och efterfrågan på prostitution. Enkelt kan man uttrycka det så att svensk polis ska bekämpa svensk brottslighet och europeisk polis ska bekämpa europeisk brottslighet. Det handlar alltså inte om någon ordningspolis eller trafikpolis - utan om en specialtränad styrka, som på begäran från ett medlemslands regering, snabbt ska kunna sättas in vid fall av mycket grov och internationell brottslighet.

Prostitution exploaterar individer, kränker mänskliga rättigheter och göder organiserad brottslighet. Vi anser att människokroppen inte kan betraktas som en handelsvara bland andra. Efterfrågan på prostitution i EU måste motverkas om vi vill bekämpa sexslavhandeln. Sverige bör prioritera frågan under ordförandeskapet i EU 2009.

Birgitta Ohlsson

Barbro Westerholm

tisdag 12 maj 2009

Sårbehandling och resistenta bakterier

Under en valrörelse har man som kandidat också andra åtaganden. Idag har jag ersatt Maria Larsson som inledningstalare vid ett seminarium om sårbehandling och samhällsekonomi. Jag var sedan också moderator för seminariet. Har några punkter som är viktiga att gå vidare med i politiken.

1. Inom EU ska nu patienter kunna välja vård i annat EU-land. Då är det viktigt som patient att veta att resistensutvecklingen mot antibiotika hos bakterier är ett allvarligt problem i många av medlemsländerna. I Sverige har vi i stort förskonats och har låg förekomst av dessa bakterier, men med den fria patientrörligheten ökar risken för att dessa bakterier också sprids i Sverige.

2. Sårbehandlingen i Sverige har sina brister bland annat beroende på okunskap i i hälso- och sjukvården, brutna vårdkedjor och upphandlingen av förbandsmaterial, där lågt pris går före bästa produkt.

Jag anser att vi behöver en nationell rådgivande panel som tar sig an frågor som utbildning av vård- och omsorgspersonal i sårbehandling, hur vårdkedjor skapas och hur produktkontroll, inklusive hälsoekonomisk bedömning, av förband som används inom sårvården kan utformas.

måndag 11 maj 2009

Dagbok från resande i samband med valrörelsen

Kiruna 11 maj

Först besök hos kommunalrådet Lars Törnman, där jag fick veta att man nu har upphandlat byggnationen av 30 särskilda boenden.

I dagsläget tvingas man betala sanktionsavgift på grund av att äldre får vänta för länge på ett sådant boende.

Information om äldres situation i Kiruna
Stafettläkare i äldreomsorgen är ett stort problem, eftersom de boende inte får möta samma läkare fler gånger. Bra utbildningsnivå på övrig äldreomsorgspersonal och liten personalomsättning på grund av brist på jobb i Kiruna - speciellt för kvinnor.

Man har behov av personal som kan minoritetsspråken och man satsar på att lära ut vardagssamiska. Minoritetspengarna gör skillnad.

Besök på Kiruna sjukhus
Det har fått fram en väl fungerande intensivvårdsorganisation och ambulanssjukvård, som borde stå som modell för andra mindre sjukhus.

Bristen på platser i särskilt boende leder till att patienter blir kvar i akutsjukvården samt i korttidsvården. Hemmaboendeprincipen har gått för långt. Man behöver trygghetsboenden.

Möte dels med sångkören ”Pigga åldringar”, dels allmänt möte

Här informerade jag om arbetet i kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet, hur beslut fattas samt vilket inflytande Europaparlamentariker har i den här processen.

Jag exemplifierade med frågor som breddningen av åldersdiskrimineringsdirektivet och arbetet med att förebygga våld och övergrepp mot äldre samt med hjälp till brottsoffren.

Under diskussionen blev det uppenbart att man måste beskriva hur beslutsprocessen i EU skiljer sig från beslutprocessen i kommuner, landsting och riksdag och att understryka att enskilda parlamentariker kan göra stor skillnad genom sin påverkan i utskotten i parlamentet. Det är en påverkan som är mycket mer avgörande än de diskussioner vi har i utskottsarbetet i den svenska riksdagen.

Vid sidan om kom det fram en fråga från ungdomar som försöker intressera Sveriges Television för deras tecknade filmer. De har funnit att det är väldigt många tjänstemän som är inblandade i handläggningen av en sådan fråga och att man får vänta mycket länge på beslut om filmerna kommer att användas eller inte. Det är något som jag vill vidarebefordra till Cecilia Wikström som sitter i riksdagens kulturutskott.

Med vänliga hälsningar
Barbro Westerholm

Om besöket i NSD