måndag 31 maj 2010

Äldremässa i Nynäshamn 29 maj

PRO och SKTF hade inbjudit till paneldebatt om pensionsskatt, vård och omsorg samt boende och andra frågor som kunde bli aktuella att debattera i samband med en äldremässa i Nynäshamn. Alla fyra från Alliansen fanns på plats tillsammans med de tre rödgröna som leddes av Tomas Bodström. Debattid 90 minuter men på grund av regn så tappade vi några minuter i början. Cirka 70 minuter ägnades åt pensionärernas beskattning och ekonomi. Vi på allianssidan fick motta burop, de rödgröna applåder. På vår sida framförde vi att vi vill minska gapet i beskattning mellan pensionärer och yrkesarbetande men att vi gör det stegvis i den takt ekonomin klarar och sett mot andra behov som också finns i samhället. De rödgröna vill avskaffa skillnaden i beskattning bums och vad jag förstår måste det ske höjda skatter.

Tomas Bodström använde i debatten de påståenden som Mona Sahlin levererat i andra debatter den senaste tiden. Här följer några exempel:

"Ni i Alliansen har inte skapat fler jobb - bara ökade klyftor, Sverige har förlorat 100 000 jobb och utanförskapet har vuxit." Svar: de siffror jag har är att sysselsättningen ökat med 50 000 personer och utanförskapet minskat med 20 000 personer sedan 2006 - trots krisen.

"Ni i alliansen har sett till att den rikaste hundradelen har fått lika stora skattesänkningar som 25 procent av resten av befolkningen och det har inte gett ett enda jobb." Svar: de uppgifter jag har är att inkomstskatten procentuellt sett har sänkts mest för dem med låga inkomster. Samstämmiga externa bedömare anser att jobbskatteavdraget på sikt leder till cirka 80 000 fler jobb.

"Ni tog över ett Sverige med ett budgetöverskott på 70 miljarder. Det är lika mycket som vi sänkt skatterna för de rikaste." Svar: vår politik har stimulerat till fler i arbete vilket ger mer i skatteintäkter och mer pengar till pensionssystemet. Vi har idag det minsta budgetunderskottet bland alla EU-länder och det är något som andra EU-länder avundas oss. Det fick jag veta när jag vid ett möte med företrädare för pensionärsorganisationer inom EU som jag mötte i fredags i Bryssel. I en rad länder försämras nu situationen för pensionärer drastiskt med inkomstsänkningar som är många gånger större än de som äldre i Sverige drabbas av.

torsdag 27 maj 2010

Dags att skicka ut nya signaler om äldre

Igår presenterade Alliansens Arbetsgrupp för äldrepolitik sin slutrapport, som fick ett ordentligt genomslag på landets nyhetsredaktioner igår, bland annat i Svenska Dagbladet där jag poänterade vikten av att även se äldre som individer. Idag får rapporten gehör på flera ledarspalter, bland annat på GöteborgsPosten. Det är givetvis glädjande att det pratas mycket äldrepolitik just nu.

Folkpartiets hemsida finns en youtubeklipp där jag kommenterar äldrerapporten. Här följer de delar som jag brinner extra mycket för:

• Ta till vara äldres kompetens och erfarenhet genom stärkt skydd mot åldersdiskriminering, bättre förutsättningar för ett längre arbetsliv också för äldre med funktionsnedsättningar, översyn av åldersgränser i systemen och inrättande av ett äldrekompetenscentrum.

• Lägg fler friska år till livet. Erbjud förebyggande hembesök till alla över 75 år. Jämför det förebyggande arbetet i kommuner och landsting. Satsa på medicinskt ansvariga för rehabilitering.

• Skapa tillit och trygghet i vardagen. Här ingår förslag om lokala värdighetsgarantier i alla kommuner och lokala brottsförebyggande program för äldre.

• Äldre ska ha inflytande och valfrihet. Vi föreslår valfrihet i äldreomsorgen i alla kommuner och att äldres inflytande inom äldreomsorgen ska öka. Fritt val av hjälpmedel ska införas.

• En mångfald av boenden för äldre. Vi för fram förslag om en långsiktig satsning på anpassade äldreboenden samt att äldre par ska ges möjlighet att fortsätta bo tillsammans. Särskilt boende ska benämnas vård- och omsorgsboende.

• Håll samman vården och omsorgen om äldre. Förslag lämnas om ett preciserat äldreuppdrag för primärvården. Ersättningssystem för de mest sjuka äldre behöver utvecklas. Sjuksköterskans roll som lots i hemsjukvården bör utvecklas. Regelverket bör öppnas för sammanhållna enheter för vård och omsorg om äldre.

• Höj kompetensen och kvaliteten. Ett omvårdnadslyft för äldreomsorgens medarbetare genom utbildningssatsning och uppsättande av kompetensmål. Utvecklingen av geriatriska och gerontologiska kunskaper inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen måste stärkas. En nationell demenshandlingsplan ska genomföras.

Om de här förslagen förverkligas kan man åldras med större trygghet. Jag är dessutom övertygad om att vi får ut mer av skattepengarna om de genomförs.

måndag 24 maj 2010

Stärkt skydd mot åldersdiskriminering

Idag presenterar jag ett av förslagen ur Alliansens arbetsgrupp om äldrefrågor - Stärkt skydd mot åldersdiskriminering. Förbudet mot diskriminering av äldre i arbetslivet infördes den 1 januari 2009 och är starten på en omvärdering av synen på äldre. Lagen behöver breddas till andra områden som varor, tjänster, sjukvård, forskning, samt sociala tjänster och socialförsäkringar. Det här är en grundläggande liberal fråga som jag fått chansen att arbeta med i SPF och paraplyorganisationen AGE - Older People`s Platform - sedan 2001 och nu i riksdagen. I AGE tog vi under ledning av juridisk expertis från Storbritannien fram ett förslag till EU-direktiv som kommissionen tog till sig och som nu är föremål för behandling i parlamentet och i medlemsstaterna. Går det igenom så ger det en tydlig signal att äldre är individer och en resurs som ska ha rätt att arbeta om de vill och kan. Äldres rätt till självbestämmande och respektfullt bemötande får inte åsidosättas. Åldersgränser för att flytta in till seniorboenden får inte förekomma. Vård och omsorg ska vara av hög kvalitet och ges på lika villkor under hela livsresan oavsett hur gammal man är. Ett stärkt skydd om åldersdiskriminering styr med andra ord äldres rätt inom samtliga samhällsområden. Det känns jättebra att presentera detta förslag som bär liberalismens adelsmärke.

fredag 7 maj 2010

Det åldrande samhället

Andelen äldre ökar kraftigt i Europa, vilket föranledde ett möte i Bryssel anordnat av ELDR (European Liberal Democrats). Inbjudna var såväl medelålders och äldre liberaler som företrädare för ungdomsförbunden. Ungdomarna är ju de som kommer att få stå för notan för pensioner, sjukvård och omsorg för den växande gruppen äldre. Det är med andra ord en fråga som angår dem i allra högsta grad. Vi bör göra likadant här hemma i fortsättningen – ta med ungdomsförbundet och studentförbundet när vi diskuterar dessa frågor.

De ekonomiska följderna av en åldrande befolkning är dock inte bara en fråga om utgifter för olika slags välfärdsinsatser; pensioner som går att leva på, tillgång till hälso- och sjukvård och omsorg samt fysisk tillgänglighet i miljön. Det handlar också om äldre människors bidrag till ekonomin i form av yrkesarbete, konsumtion, anhöriginsatser etcetera.

Att möjliggöra för äldre att stanna kvar längre i arbetskraften sågs som ett absolut måste. Det är inte fråga om att ta jobb från yngre. Det handlar om att ta vara på äldres kunskaper och livserfarenhet för att utveckla samhället, något som kan skapa nya jobb. Det går inte att fortsätta med de låga pensionsåldrar som infördes under 1990-talet.

Det blev även en del diskussion kring det ingen vill ha, nämligen ett ”generationskrig”. Solidaritet mellan generationerna måste på alla sätt understödjas. Dagens äldre har bidragit till uppbyggnaden av dagens samhälle. Samtidigt luckras familjebanden mellan generationerna upp. I många EU-länder har barnen och även andra släktingar, som jag skrev om i en artikel i NU för en tid sedan, ett ekonomiskt ansvar för sina äldre i den mån de äldre inte kan försörja sig själva. Det här bäddar för konflikter mellan generationerna. Men det är en fråga som varje land bestämmer om själv. Det vi kan göra är att beskriva hur det är i Sverige, där vi inte har ett sådant krav på barnen och vilka fördelar det innebär.

Ungdomarna deltog livligt i debatten och det kan inte förnekas att den ibland präglades av ålderism, dvs. myter om äldre. Jag tjatade om att äldre är individer som blir mer och mer olika varandra med årens lopp. De får inte ses som ett kollektiv. Vi måste skapa ett samhälle som ger äldre frihet att välja hur de vill leva resten av sitt liv.

I oktober ska ELDR anta ett politiskt åtgärdsprogram "Liberals in an Ageing Society".