tisdag 21 december 2010

Gårdsvin eller Systembolaget?

I torsdags presenterades utredningen om gårdsvinsförsäljning. Folkpartiets landsmöte 2009 uttalade sig positivt till sådan försäljning om den var förenlig med bevarande av monopolet.
Lottie Nordling, som utrett detta kommer till samma slutsats som den förra utredningen, nämligen att gårdsförsäljning inte är EU-rättsligt möjlig. Införs den hotas monopolet. Därför föreslår hon i stället att Sverige ska öppna nya försäljningskanaler för alla tillverkare i hela världen. Försäljningen ska vara begränsad till volym och kopplad till betalda upplevelsetjänster. Det är osäkert om förslaget verkligen är förenligt med EU-rätten. Om det genomförs avskaffas Systembolagets monopol. Med förslaget vinner så att säga vinstintressen över folkhälsosträvanden. I skrivande stund vet vi inte om förslaget går ut på remiss eller inte. Det är i sammanhanget värt att notera att Riksdagen antog en ny alkohollag den 1 december i år och då, i total enighet – åtta partier, skrev ”Detaljhandelsmonopolet är ett av de enskilt viktigaste inslagen i den svenska alkoholpolitiken och det bör därför försvaras och inte upphävas”.

torsdag 16 december 2010

Senaste från riksdagen: barnkonvention och alkohollag

Det senaste stora beslutet på det sociala området i riksdagen är att vi tagit beslut om Alliansregeringens strategi för att stärka barns rättigheter. Beslutet innebär att riksdagen antagit uppföljningsbara mål på nio olika områden som alla syftar till att förverkliga Barnkonventionen. Det innebär också att regeringen ska göra en kartläggning av hur svensk lagstiftningen överensstämmer med bestämmelserna i Barnkonventionen och hur myndigheterna tillämpar dem. I samband med kartläggningen ska regeringen behandla ett förslag från Delegationen för mänskliga rättigheter om att utreda om det vore lämpligt att föra in Barnkonventionen och andra konventioner om mänskliga rättigheter i svensk rätt. Det finns många exempel på att Barnkonventionen inte har fått tillräckligt genomslag i svensk lag och praktik. Den kartläggning som regeringen nu ska göra är därför av stor betydelse. Genom riksdagsbeslutet har vi tagit ett första steg på vägen att förverkliga folkpartiets landsmötesbeslut om att Barnkonventionen bör blir svensk lag.

Vi har också tagit beslut om en ny alkohollag där det viktigaste var att en enig riksdags uttalade följande: ”Detaljhandelsmonopolet är ett av de enskilt viktigaste inslagen i den svenska alkoholpolitiken och det bör därför försvaras och inte upphävas.” Det här var ett viktigt ställningstagande av alla åtta partierna inför den utredning om gårdsförsäljning som presenteras på torsdag och som, om utredningens förslag genomförs, innebär att monopolet måste avvecklas.