torsdag 12 augusti 2010

Nya sjukförsäkringen gynnar långtidssjukskrivna

Under sommaren har jag så gott som dagligen fått mail från personer som varit sjukskrivna under lång tid och som nu beskriver de negativa konsekvenserna av de nya sjukskrivningsreglerna. Många av mailen har standardformulering och tycks sända från samma källa. De ger en ensidig beskrivning av verkligheten.

Visst finns det personer som kommit i kläm och vi försöker successivt justera i det nya systemet så att svårt cancersjuka och andra som inte kan förväntas komma tillbaka i arbetslivet ska få sitt skydd, men det finns också andra som nu fått sina liv förändrade i positiv riktning. Om dem läser vi desto mindre om.

Via en handläggare på försäkringskassan någonstans i landet har jag fått ta del av olika anonyma fall som jag har fått tillstånd att använda mig av. En av slutsatserna som kan dras är att möjligheten att söka annat jobb med stöd av arbetsförmedlingen fram till dag 180 används mycket litet. De flesta tackar nej med motiveringen att de har jobb och tänker jobba när de blir friska. Det finns också de som blir stötta över erbjudandena. Men ett par av de cirka 100 tillfrågade har tackat ja och varit mycket nöjda.

Det som genomsyrar många av ärendena är att personerna varit sjukskrivna lång tid utifrån oklara diagnoser, har en besvärlig social situation och inte haft någon eller mycket begränsad medicinsk behandling under perioden. Många har tackat nej till olika insatser både från vårdens och försäkringskassans sida och varit mycket negativa till att delta i olika rehabiliteringsprojekt. Många av dem som har en anställning har inte haft någon kontakt med arbetsgivaren på flera år.

Den nya sjukförsäkringen är i grunden bra, även om det kan behövas litet finputs i kanterna. Det som är glädjande är att av de fallbeskrivningar jag har fått del av går i samma riktning, de berörda har kommit tillbaka till ett nytt och bättre liv.

Att känna sig behövd, bidra till samhällsutvecklingen och ha ett jobb att gå till är enligt Världshälsoorganisationen bland det viktigaste för att vi ska må bra.