måndag 21 juni 2010

Vi bryr oss om både skärgårdar och skolgårdar

Folkpartiet i Stockholms län slår ett slag för vår vackra skärgård. Läs mer här.

Äldre och läkemedel

Onsdagen den 16 juni var jag på Europeiska läkemedelskontrollmyndigheten och diskuterade bl.a. läkemedel och äldre samt hur patienter kan delta i rapporteringen av läkemedelsbiverkningar. I Sverige infördes 2008 möjlighet för patienter att via en webbsida rapportera in sådant som de upplever som komplikationer till läkemedelsbehandlingen. I de länder där rapportering från patienter införts visar det sig att man den vägen får fram biverkningsinformation som man missar genom att bara lita till inrapportering från läkare och tandläkare. Samtidigt vet många läkemedelsanvändare inte om sin möjlighet att rapportera sina erfarenheter direkt till läkemedelsverket. Hur vi får fler att rapportera är en fråga jag satt upp på min ”att göra lista”. Det är viktigt att få information om vilken nytta läkemedel gör och vilka risker de är förenade med sedan de kommit ut på marknaden. Den bild man får från de kliniska prövningar läkemedel genomgått före godkännande är nämligen otillräcklig eftersom prövningarna sker under förhållanden som skiljer sig från verklighetens.

måndag 14 juni 2010

Även äldre får stryk

Är i Jönköping idag för att diskutera ett tabubelagt ämne; våld och övergrepp mot äldre, dit även vanvård räknas. På kommunnivå är det viktigt att det finns väl fungerande hjälpinsatser för brottsutsatta äldre och att information sprids till äldre om hur man förebygger brott. Det kan handla om en make som misshandlar sin fru, en son som trakasserar sin mamma eller en dotter som slår sin far.

måndag 7 juni 2010

Äldre utsätts också för våld

Våld och övergrepp mot äldre, dit även vanvård räknas, är ett dolt och försummat samhällsproblem. Vi i Folkpartiet har bett Riksdagens utredningstjänst, RUT, att kartlägga vilka kommuner som har särskilda resurser avsatta för att hjälpa våldsutsatta äldre. Av 188 (64,8 procent) svarande kommuner uppger knappt 30 procent att de har riktlinjer eller dylikt för arbetet med övergrepp som skett inom den kommunala omsorgen, medan cirka 10 procent anger att de har riktlinjer för övergrepp som skett utanför den kommunala omsorgen.

De studier som gjorts över våld och övergrepp mot äldre är få men visar att andelen som utsatts för våld och övergrepp i nära relationer är betydligt högre än vad statistiken visar och att de utsatta inte rapporterat övergreppet eller sökt hjälp. Vi har alltså att göra med ett dolt problem. Man vill inte tala om det. Det är tabubelagt.

Den 15 juni inträffar ”World Elder Abuse Awareness Day”, den internationella dagen mot våld och övergrepp mot äldre. Folkpartiet i Jönköping kommer att ha en heldag om problematiken. SPF har deltagit i ett EU-projekt European Charter of the Rights and Responsibilities of Older People in Need of Long-term Care and Assistance. Här ingår ett avsnitt om våld och övergrepp mot äldre och om jag inte är felunderrättad kommer SPF att offentliggöra innehållet i en svensk översättning denna dag.

I ett liberalt samhälle måste individens självbestämmande, trygghet och livskvalitet gå hand i hand. Man ska inte behöva möta våld och övergrepp inom hemmets väggar eller i vården och omsorgen, inte heller på gator och torg.