tisdag 1 december 2009

Världsaidsdagen den 1 december

Artikel som idag publicerades i Arbetarbladet

Kunskapen om hiv/aids behöver förbättras
Världsaidsdagen – som infaller i dag 1 december – uppmärksammar i år diskriminering och fördomar. Det är ett angeläget tema. Vi vet att det finns många missuppfattningar och en förvånande stor okunskap om hur hiv smittar och vad en hiv-infektion innebär för den enskilde.

Den inhemska spridningen av hivinfektion i Sverige ligger på en, i ett internationellt perspektiv, låg och stabil nivå. Men många människor lever med hivinfektion eller aids i Sverige.Hivpositiva personer känner sig negativt särbehandlade i arbetslivet. Det är ett faktum att när hivinfekterade personer är öppna med sin hivstatus löper de risken att hotas av diskriminering, utanförskap och ensamhet.

Vi känner också till exempel på felaktigt bemötande av hivpositiva av myndigheter och av hälso- och sjukvården. De grupper som är mest drabbade av hiv/aids har många gånger även en utsatt hälsosituation i övrigt. Arbetet med att förebygga hivinfektion och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar måste därför samordnas med övrigt folkhälsoarbete.

Åtgärder behövs för att förändra synen i samhället på hiv och aids så att den blir mer realistisk och öppen. Det är självklart angeläget att vidta åtgärder mot diskriminering och stigmatisering av hivinfekterade personer och att noga följa att deras mänskliga rättigheter inte kränks.

Okunskap om hivinfektion och dess smittvägar orsakar fördomar och intolerans mot hivinfekterade.

Förekomst av intolerans riskerar att bidra till att personer som misstänker att de är smittade undviker att testa sig. De går därmed miste om sin möjlighet till medicinsk behandling och den kunskap som behövs för att inte föra smittan vidare.

Det kan konstateras att diskriminering och stigmatisering av hivsmittade förekommer i det svenska samhället. Och det är ett problem som behöver bekämpas.

Vi behöver nu kraftsamla för att få ett långsiktigt hållbart arbete mot hiv/aids. Och det arbetet måste inkludera frågor om hur det är att leva som hiv-smittad i Sverige i dag. Vid Socialstyrelsen finns sedan 2006 Rådet för samordning av insatser mot hiv/aids. Hivrådet har till uppgift att bland annat ”verka för att skapa öppenhet kring hiv/aids och att motverka stigmatisering och diskriminering av hivsmittade och deras närstående”.

Av de medel som Socialstyrelsen disponerar går även en del till att skapa öppenhet kring hiv/aids och att motverka stigmatisering och diskriminering av hivsmittade och deras närstående. En viktig aktör i detta sammanhang är de hivsmittades egna organisationer, och de erhåller också statligt bidrag.

Regeringen satsar 145 miljoner kronor per år för insatser mot hiv/aids. En överenskommelse med Sveriges kommuner och Landsting styr insatserna och lyfter fram strategiska frågor på lokal och regional nivå.

Samarbetet mellan lokal, regional och statlig nivå är avgörande för hur vi klarar det förebyggande arbetet.

Överenskommelsen för 2010 är nyligen beslutad. Parterna är överens om att under år 2010 bland annat avsätta medel för tidsbegränsade satsningar för projekt som avser insatser för ökat stöd till familjer med hivsmittade samt insatser mot diskriminering och stigmatisering. Under den kommande treårsperioden kommer också medel att avsättas för fortsatt utveckling av stöd och samordning för att säkerställa en god kunskapsnivå hos alla huvudmän rörande bemötandefrågor av personer som lever med hivinfektion.

Hiv-prevention är inte en vanlig, enkel smittskyddsfråga. Kopplingen till sexualitet, missbruk, migration och social utsatthet skapar tyvärr en effektiv grogrund för fördomar. Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen behöver därför förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

Maria Larsson (KD)
äldre- och folkhälsominister

Kenneth Johansson (C)
ordförande i socialutskottet

Cecilia Widegren (M)
gruppledare i socialutskottet

Barbro Westerholm (FP)
gruppledare i socialutskottet

Anders Andersson (KD)
gruppledare i socialutskottet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar