söndag 22 november 2009

På väg hem från landsmötet

Hej!

Skriver detta på tåget hem från Växjö. Det är nästan litet vemodigt att landsmötet är över. Det präglades av glädje, värme, gemenskap, debattlusta, att vi var på väg framåt i den socialliberala politik som är mitt skäl att finnas i politiken. Det var en seger för oss liberala seniorer.

Äldreprogrammet gick igenom liksom några motioner där flera av partistyrelsens beslut "besvarad" förvandlades till "bifall". Som exempel kan nämnas att beslut togs om att läkarutbildningen ska styras till geriatrik, psykiatri och allmänmedicin och om insatser för människor med sällsynta sjukdomar. Folkpartiet ska nu verka för etablering av specialistcentra för människor med sällsynta sjukdomar samt verka för att initiativ tas till stimulans av forskning om sällsynta sjukdomar, deras orsak, behandling och förebyggande.

Partistyrelsen fick bifall till följande fem tillägg till programmet där det första tog upp behovet av en nationell handlingsplan mot våld och övergrepp mot äldre. Våld och övergrepp mot äldre är ett utbrett problem. Äldre drabbas av våld i nära relationer, men också i vård och omsorg samt övergrepp i form av intrång och inbrott i det egna hemmet. En nationell handlingsplan bör tas fram för att förebygga våld och övergrepp mot äldre och ge stöd till dem som utsatts.

Det andra handlar om införandet av flexibel hemtjänst. Den äldres inflytanden över hemtjänsten måste öka. Socialstyrelsen bör ta fram nationella riktlinjer som slår fast att biståndsbeslut för hemtjänst ska ges i form av stödtid. Hur hemtjänsttimmarna används ska kunna variera från vecka till vecka och bestämmas av den äldre själv i dialog med personalen. Här gjordes ett tillägg om att basala behov måste tillgodoses.

Det tredje tillägget tog upp att nivåerna i bostadstillägget måste höjas. Utvecklingen av seniorbostäder och trygghetsboenden öppnar möjligheter för många äldre att hitta ett boende som passar deras behov. Även äldre med låga pensioner ska ha möjlighet att flytta till en bostad med god tillgänglighet och gemensam service. Därför bör nivåerna i bostadstillägget för pensionärer och det särskilda bostadstillägget för pensionärer höjas.

Och väldigt viktigt, det fjärde tillägget. Folkpartiet slår fast inför kommande statliga inkomstskattesänkningar är det pensionärernas tur att få del av utrymmet för skattelättnader.

Och så det femte som rönte stor uppmärksamhet i medierna nämligen om lagstiftning om äldres rätt att fortsätta bo med sin livskamrat. Det finns exempel på hur äldre par som levt tillsammans hela sitt liv nekas att fortsätta bo tillsammans när en av dem behöver flytta till ett äldreboende. Inga par ska behöva splittras mot deras vilja på äldre dagar. Det sistnämnda skrev Jan Björklund och jag om i den DN som kom ut på landsmötets första dag, en artikel som rönte stor uppmärksamhet också i andra medier. Kändes faktiskt som något av en "eget rum i långvården"-fråga.

Viktigt också, med tanke på den diskussion om människors självbestämmande i livets slut som pågått inom Liberala seniorer, är utformningen av äldreprogrammets punkt om God vård och behandling i livets slutskede. Den fick följande formulering som jag är mycket nöjd med:

"Alla döende oavsett ålder och oavsett bostadsort måste garanteras tillgång till kvalificerad palliativ vård. Många äldre har önskemål om hur de vill ha det under sin sista levnad. Den enskildes önskemål om vård och omsorg vid livets slut bör i större utsträckning beaktas av sjukvården. Samtal om den äldres önskemål om den sista levnadsperioden bör därför ingå som ett inslag i behandlarrollen. Den enskilde ska också ha rätt att skriftligen uttrycka sin vilja om vård och omsorg vid livets slut. Det kan handla om vem den äldre ser som sin företrädare om han eller hon inte längre kan bestämma själv eller att den äldre vill få sluta sina dagar hemma. Ett sådant vårddirektiv skapar trygghet för den enskilde och underlättar för närstående och personal att ta ställning till vilka insatser som är de bästa för den enskilde. Det får under inga omständigheter innebära aktiv dödshjälp, som fortsatt ska vara förbjudet i Sverige."

Det var många andra debatter som var viktiga, livliga och intressanta. T.ex. debatterna om miljö, kärnkraft, arbetsrätt och integration. Det kommer säkert att stå en hel del om dem i NU. I dem deltog jag inte utan lyssnade bara till. Däremot deltog jag i den två timmar långa debatten om gårdsförsäljning av vin. Den utgick från motioner med yrkanden om att vi i Sverige ska tillåta gårdsförsäljning av vin och andra alkoholhaltiga drycker. Eftersom man i Finland har gårdsförsäljning borde vi i Sverige också kunna ha det. Men den finska försäljningen kan vara ett hot mot det finska alkoholmonopolet. Det är inte avgjort än i Finland. Därför landade beslutet så småningom i att Landsmötet uttalar att Folkpartiet slår vakt om en restriktiv alkoholpolitik och att Folkpartiet ska avvakta utfallet av den rättliga prövningen av den finska gårdsförsäljningen. Om den prövningen visar att gårdsförsäljningen av vin är förenlig med ett bibehållande av Systembolagets nuvarande försäljningsmonopol, kan Folkpartiet liberalerna öppna för att gårdsförsäljning av vin ska tillåtas också i Sverige.

En annan hetsig debatt gällde om vi ska införa tredelning av föräldraledigheten i stället för som nu att öronmärka två av månaderna för pappan. Argumentet för att föräldrarna ska bestämma själva hur tiden fördelas stod mot målet att papporna ska ta ut mer än en femtedel av föräldraledigheten. Tredelningen av föräldraledigheten röstades ner och nu får vi följa vad jämställdhetsbonusen kan göra för ett mer jämlikt uttag.

Och till sist - beslut togs om att Folkpartiet ska verka för att införa barnkonventionen i sin helhet i svensk lag. Trots att beslutet togs mitt i natten så blev applåderna rungande för detta ställningstagande.

Det påstås att Folkpartiet går åt höger. Jag tycker inte att vi går varken åt höger eller vänster. Vi går framåt.Tack alla för de bidrag till äldreprogrammet som ni har kommit in med.

/Barbro

1 kommentar:

  1. Jag har grunnat och grunnat. Men aldrig förstått hur du kan vara liberal. Du har försvarat varenda offentligt monopol jag kan erinra mig.
    I konsekvensens namn borde du ju protestera vilt nu när Din regering privatiserar Apoteket.
    Är det Fri Etablering För Små Torghandlare som din liberala vision handlar om. För så fort det blir ngt större, hittar du tvivelsutan på anledningar för monopolens bevarande.
    Synd. Men - i din ålder - sannolikt obotligt.

    SvaraRadera