måndag 21 september 2009

Socialpolitik under ordförandeskapet

I tisdags öppnade Riksmötet med statsministerns regeringsförklaring, mottagning i sammanbindningsbanan och operationsföreställning. Nu är vi inne i riksdagens vardag med det slit det innebär och som inte syns utåt.

Själv skriver jag motioner för fullt men dessa får andra väcka. Orsak, jag har blivit socialpolitisk talesperson för Folkpartiet och då kan jag inte motionera om de frågor jag brinner för i eget utskott. Men det gör ingenting för nu har jag fått en helt annan access till regeringskansliet.

Varje torsdagsmorgon träffar jag någon av statssekreterarna och kan framföra vad som behöver göras den vägen. Vägen via riksdagsmotion är ju som regel avslag antingen beroende på att regeringen arbetar med frågan eller avslag bara rakt upp och ner.

Budgetpropositionen innehåller utöver vidgning av investeringsstödet till särskilda boenden till att även omfatta trygghetsboenden, också skattesänkning för de sämst ställda pensionärerna. Det är ett steg i rätt riktning, men att döma av e-mail jag har fått finns kritiska röster. Det skulle ha varit mycket mer och för fler.

Vänsterpartiet lyfts fram som de som har bäst förslag. Men var tar de pengarna ifrån? Samtidigt möter jag reaktioner bland andra äldre att kritiken mot pensionssystemet och jobbskatteavdraget fått för stort utrymme, hälso- och sjukvården och omsorgen för äldre måste få större utrymme. Min egen prioritering är vården och omsorgen samt ekonomin för de allra sämst ställda.

Igår var jag på konferens för våra kommunalpolitiker ute på Wijk, Lidingö. Här fick Jan Björklund frågan om vad vi egentligen gör under vårt ordförandeskap. Det är svårt med kommunikation. Vi gör väldigt, väldigt mycket.

Inom det sociala området arbetar regeringen med följande frågor:

Patientrörligheten - Karin Johansson, statssekreterare KD, åker runt till alla EU:s medlemsländer för att få dem att ställa upp på förslaget till Patientrörlighetsdirektiv som skulle göra det möjligt för människor att söka vård överallt i EU. Det finns motstånd framför allt från öststaterna.

e-Hälsa och Telemedicin - Här är målsättningen att man ska kunna överföra den viktigaste journalinformationen och recept via elektronisk informationsöverföring. Det finns en hel del resultat som kan användas, men det behövs mycket mer forskning för att vi ska veta vad som bör användas i vårdens och omsorgens vardag.

Rörlighet för hälso – och sjukvårdspersonal - Idag är Sverige helt beroende av att läkaren från andra EU-länder kommer hit och vill arbeta här, men det handlar också om andra personalkategorier. Hur göra med kompetensbedömning och språkkunskaper?

Patientsäkerhet samt Vårdrelaterade infektioner - Här kommer rekommendationer från EU baserade på den kunskap och den forskning som finns i dagsläget.

Antibiotikaresistens - Ett stort problem i många av EU-länderna. Sverige har än så länge ett begränsat problem. Men det EU nu lyfter fram är dels återhållsam användning av antibiotika, dels utveckling av nya antibiotika som kan användas när gängse antibiotika inte längre har effekt.

Alzheimers sjukdom - Frankrike har satsat stora pengar på forskning om Alzheimers sjukdom och vård- och behandlingsinsatser. Det här bör vi bejaka med stort utropstecken.

Cancer - Här sker en kraftsamling på forskning och på bättre behandling och rehabilitering av människor med tumörsjukdom. Sverige är drivande här.

Sällsynta sjukdomar - Här är jag extra glad. EU satsar nu på att ge patienter bättre möjligheter att få lämplig vård och information om sällsynta sjukdomar och ändra på den nuvarande situationen som präglas av osäkerhet och osynlighet för patienter med sällsynta sjukdomar. Kommissionen vill införa en övergripande strategi för sällsynta sjukdomar och det här stöder vi naturligtvis från svensk sida. Denna fråga står på den svenska dagordningen med positiva förtecken.

Organdonation och transplantation - Här kommer ett direktivförslag som syftar till att få till ett bättre samarbete mellan medlemsstaterna.

Läkemedel - Här vill EU få till ett direktiv om läkemedelsinformation där gränsdragningen mellan information och reklam samt producentobunden information blir tydlig. Man vill också öka säkerheten vid läkemedelsanvändning och skydda patienter mot förfalskade läkemedel. Sverige backar naturligtvis upp detta.

Bland övrigt som står på dagordningen som gäller socialpolitiken finns arbetet med full sysselsättning som i sin förlängning ger förutsättning för en god hälsa. Och till min glädje ser jag i dagordningen rubriken Ett mer hälsosamt och värdigt åldrande samt ett förbättrat skydd mot diskriminering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar