måndag 28 september 2009

Äldresatsningar i budgeten

Efter det att budgetpropositionen presenterats har reaktionerna om de föreslagna skattelättnaderna för pensionärer om 3,5 miljarder inte låtit vänta på sig. Förödmjukande, nålpengar, smulor åt en grupp som byggt upp Sveriges välstånd är några av de uttryck man använder. Men dessa miljarder är ändå steg i rätt riktning och visar en vilja hos regeringen att göra något åt äldres ekonomi. Mer kommer när ekonomin så tillåter. Just nu gör den inte det för vi måste satsa på att arbetslösheten minskar och tillgodose andra behov som vården och omsorgen om äldre.

Här är regeringens satsning på kommunerna med 16 miljarder en viktig post. Den är avsedd för områdena barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Andra poster i budgeten som är viktiga att känna till när regeringens satsningar på äldre diskuteras är följande:

Anslaget till garantipensionerna minskar något från 19 miljarder i år till 18,1 miljarder beroende på att antalet garantipensionärer minskar men också på grund av utvecklingen av prisbasbeloppet. Det sjunker den 1 januari 2010 på grund av den ekonomiska krisen och de prissänkningar den fört med sig. Garantipensionen är ju värdeskyddad.

Utgiftsposten Bostadstillägg till pensionärer ökas med 200 miljoner till 7,3 miljarder. Här sker en ändring så att personer med sjuk- och aktivitetsersättning och som är under 65 år får samma bostadstillägg som personer 65 år och äldre. Det här är en framgång för pensionärsorganisationerna som länge drivit denna fråga.

För äldrepolitiken i övrigt anslås 2, 5 miljarder. Här de områden pengarna går till:

- Stimulansbidrag till kommuner och landsting för att utveckla vården och omsorgen om äldre (981 243 000 kronor).

- Investeringsstöd för nybyggnad av och ombyggnad till särskilt boende eller trygghetsboende för äldre (55 000 000 kronor). Här en framgång att stödet vidgas till att också omfatta trygghetsboende.

- Vidareutveckling av stödet till dem som hjälper och vårdar närstående (299 850 000 kronor). Här en framgång att ordet bör ändrats till ska, d.v.s. att närstående ska få stöd.

- Stöd till införandet av förslagen om en nationell värdegrund och värdegrundsmärkning (90 000 000 kronor). Hjärtefråga för KD. Vi gick till val på införande av omsorgsgaranti som hade litet annan utformning än KD:s värdegrund, men som sannolikt kommer att inrymmas här.

- Samordning av satsning Teknik för äldre (22 000 000 kronor). Här har satsats detta belopp under tre år och det var viktigt att det blev en fortsättning för många projekt är inte avslutade ännu.

- Forskning om äldre, fördelas av Forskningsrådet för Socialvetenskap och arbetsliv (FAS) (35 000 000 kronor).

- Nationellt kompetenscentrum för anhörig- respektive demensfrågor (10 000 000 kronor).

- Årliga nationella brukarundersökningar inom vård och omsorg om äldre (5 000 000 kronor).

- Utveckling av longitudinella områdesdatabaser (13 940 000 kronor).

- Stimulansbidrag till FoU-centra inom äldreområdet (9 940 000 kronor).

- Statsbidrag till pensionärsorganisationer (7 916 000 kronor).

- Stöd till anhörigorganisationer (3 491 000 kronor).

- Statistiska centralbyrån för uppdrag att utöka antalet äldre personer i undersökningen om levnadsförhållanden (ULF) (2 000 000 kronor). En länge önskad utvidgning efter det att vi i en EU-studie där Sveriges Pensionärsförbund deltog, kunde visa att äldre inte fanns med i statistik väsentlig som underlag till politiska ställningstaganden.

- Program för en god äldreomsorg, överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och landsting (50 000 000 kronor).

- Insatser för utveckling av ledarskapet i äldreomsorgen (5 000 000 kronor).

- Uppdrag att utveckla det psykiatriska stödet för äldre (5 000 000 kronor). Glädjande för vi i FP har länge uppmärksammat behovet av satsning på äldrepsykiatri.

- Särskild satsning på äldreomsorgen (55 000 000 + 60 000 0000 kronor).

Under andra anslagsposter återfinns satsningar, t.ex. hälso- och sjukvården och utbildningsväsendet, som kommer alla generationer till del men där äldre får en större andel av insatserna eftersom sjukvårdsbehoven ökar med åldern.

Naturligtvis arbetar vi för att utjämna skatteskillnaderna mellan förvärvsarbetande äldre och pensionärer men det får inte bli på bekostnad av insatser som vård och omsorg, stimulans av arbetsmarknaden, skolan och annat som krävs för att vår välfärd ska kunna bibehållas och utvecklas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar