onsdag 28 april 2010

Folkpartiet och professionen överens om äldres behov och utmaningar

I veckan har Svenska Läkaresällskapet haft en konferens om multisjuklighet och multimedicinering hos äldre i Örebro. Bakgrunden är insikten om behovet av att ge enskilda äldre multisjuka personer en kvalificerad och individualiserad handläggning och uppföljning av deras hälsoproblem. Därför krävs det bred medicinsk/geriatrisk kompetens och gott samarbete inom personalteam, vårdcentraler, klinker och sjukhus, men också mellan olika kliniker och mellan primärvård, sjukhus och kommuner.

Här något av det som presenterades under de två dagar som konferensen pågick.

Prof. Mats Thorslund, Karolinska institutet, konstaterade att det blivit alltmer ovanligt att man dör snabbt och oväntat. De flesta av oss kommer sannolikt att möta en ”långsam död” i hög ålder. Vi kommer att få uppleva att flera av kroppens organsystem fallerar och att funktionsförmågan i olika avseenden försvagas. Man blir ”multisjuklig”, ”skröplig”, ”multiskröplig”, ”multisviktande” etc.

Prof. Gunnar Akner, Universitetssjukhuset i Örebro, konstaterade att den multisjuka patienten kräver att läkare och övriga yrkesgrupper har hög geriatrisk kompetens. De bör arbeta i team som har en ändamålsenlig sammansättning.

Prof. Sten Landahl, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, tog upp läkemedelsbehandlingen av äldre. Han sammanfattade med att vi vet att många äldre patienter behandlas med olämpliga läkemedel, att biverkningsförekomsten är hög, att patienterna inte tar sina läkemedel som ordinerat och att vårdprogram sällan tar hänsyn till äldre patienters funktionella förmåga. Men vi vet också att det finns många patienter som har nytta av sin läkemedelsbehandling och att man uppnår bäst resultat om behandlingen bygger på en samsyn mellan patient och behandlande läkare.

Prof. Yngve Gustafson, Universitetet i Umeå, tog upp frågan om hur sjukvården bör utvecklas för att möta förändrade vårdbehov på grund av en åldrande befolkning. Här följer några av de slutsatser som han landar i; alla yrkesgrupper i vården som möter gamla människor måste ha goda kunskaper om åldrandet och åldrandets sjukdomar; vården måste organiseras så att den kan möta behoven hos multisjuka äldre människor; teamarbete är en förutsättning för utredning, vård, rehabilitering, prevention och omsorg om äldre människor; symtom hos äldre måste utredas och orsaken behandlas i samma utsträckning som hos yngre människor.

Som ni ser stämmer Folkpartiets äldreprogram med det som professionen framförde i Örebro. Hur vi ska nå målen – det är en formidabel utmaning – men får Alliansen behålla makten efter valet och vi i Folkpartiet större andel av rösterna så ska vi nog kunna åstadkomma en hel del.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar