fredag 2 oktober 2009

Svar på skriftlig fråga

Jag har nu fått svar på den skriftliga fråga som jag ställde till Eva Björling. Jag frågade följande:

TRIPS-avtalet

I de pågående förhandlingarna om associeringsavtal respektive handelsavtal mellan EU och Centralamerika och ett par av de andinska länderna handlar en av de största tvistefrågorna om patent på läkemedel.

Det råder oklarhet om huruvida de patentregler som EU-kommissionen förordar är ett så kallat TRIPS plus-avtal vilket innebär att patenttiden på mediciner utökas från 20 till 25 år eller om det är den kortare tiden, 20 år, som ska gälla. Till detta är kopplat frågan om huruvida Doha-undantaget, vilket innebär att länder vid nödsituationer får göra undantag från TRIPS-reglerna för att skydda folkhälsan, också ska tas bort och om skyddet av data från läkemedelstester ska förlängas från fem till elva år. Dessa förändringar kan, om de genomförs, leda till att man under tiden inte kan tillverka generiska läkemedel, vilka i dag utgör 70 procent av de använda medicinerna i de berörda länderna. Det i sin tur skulle kunna leda till betydande negativa effekter på fattiga människors rätt till hälsa.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet:
Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att klargöra för riksdagens ledamöter vilka avtalsvillkor som EU-kommissionen förordar i förhandlingarna?

Här kan ni läsa Eva Björlings svar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar