måndag 31 augusti 2009

Om stafettläkare och åldersdiskriminering

Hej!

I tisdags valde riksdagsgruppen mig till ordinarie ledamot i socialutskottet efter Tobias Krantz och samtidigt till talesperson i socialpolitiska frågor. Det är ett stort förtroende och en utmaning.

Fp:s ersättare i utskottet är Maria Lundqvist-Brömster och Solveig Hellqvist. Maria kommer att ansvara för områdena funktionsnedsättningar och psykiatri, Solveig för barn och missbruk. Jag tar övriga områden, men naturligtvis kommer vi att kunna gå in för varandra. Som jag ser det är vi genom tidigare yrkeserfarenhet och politisk erfarenhet en stark trio inom det socialpolitiska området och kommer att göra allt för att föra socialliberalismen framåt.

Uppdrag Granskning tog i onsdags upp frågan om hyrläkare/stafettläkare och ytterligare ett program sänds onsdagen den 2 september. Birgitta Rydberg, Maria Lundqvist-Brömster och jag har tagit upp den frågan på DN-debatt lördagen den 29 augusti. Artikeln ligger på min hemsida.

Vi konstaterar mot bakgrund av våra erfarenheter från äldreomsorgen samt sjukvården att hyrläkarsystemet inte bara leder till extra kostnader för landstingen utan också till bristande kontinuitet och en försämrad vårdkvalitet. Framför allt är det äldre och barn samt patienter med psykiska sjukdomar som drabbas. Det är patienter som är i behov av att möta en fast läkare som över tid kan följa sjukdomsförloppet och anpassa behandlingen till hur patienten reagerar på givna läkemedel och andra vårdinsatser. Landstingen har historiskt kontinuerligt misslyckats att uppfylla hälso- och sjukvårdslagens paragraf 2A, moment 4, att tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården, och paragraf 5, att organisera primärvården så att alla får tillgång till och kan välja en fast läkarkontakt. Vår slutsats är att om hyrläkarsystemet fortsätter att vara ett utbrett fenomen så kan de bli aktuellt med hyrläkarstopp/stafettläkarförbud införas i särskilt känsliga vårdgrenar.

Sen en verklig framgång. Regeringen tog den 13 augusti beslut om tillsättning av en utredning om stärkt skydd mot diskriminering på grund av ålder. I direktiven skriver regeringen bl.a. att utredaren ska
"föreslå hur ett skydd mot diskriminering på grund av ålder ska införas i fråga om varor, tjänster och bostäder, allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd och offentlig anställning,
följa i relevanta delar, den fortsatta beredningen av Europeiska kommissionens förslag den 2 juli 2008 till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning samt i berörda delar ta del av betänkandet En sammanhållen diskrimineringslagstiftning (SOU 2006:22)
ta till vara erfarenheter från vissa andra länder där ett förbud mot diskriminering på grund av ålder inom aktuella samhällsområden regleras, t.ex. Irland."

Utredaren ska också kartlägga vilka åldersgränser som tillämpas inom de olika samhällsområdena och analysera om och i vilka avseenden som undantag från ett förbud behövs. Utredaren ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 27 augusti 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar