tisdag 21 december 2010

Gårdsvin eller Systembolaget?

I torsdags presenterades utredningen om gårdsvinsförsäljning. Folkpartiets landsmöte 2009 uttalade sig positivt till sådan försäljning om den var förenlig med bevarande av monopolet.
Lottie Nordling, som utrett detta kommer till samma slutsats som den förra utredningen, nämligen att gårdsförsäljning inte är EU-rättsligt möjlig. Införs den hotas monopolet. Därför föreslår hon i stället att Sverige ska öppna nya försäljningskanaler för alla tillverkare i hela världen. Försäljningen ska vara begränsad till volym och kopplad till betalda upplevelsetjänster. Det är osäkert om förslaget verkligen är förenligt med EU-rätten. Om det genomförs avskaffas Systembolagets monopol. Med förslaget vinner så att säga vinstintressen över folkhälsosträvanden. I skrivande stund vet vi inte om förslaget går ut på remiss eller inte. Det är i sammanhanget värt att notera att Riksdagen antog en ny alkohollag den 1 december i år och då, i total enighet – åtta partier, skrev ”Detaljhandelsmonopolet är ett av de enskilt viktigaste inslagen i den svenska alkoholpolitiken och det bör därför försvaras och inte upphävas”.

torsdag 16 december 2010

Senaste från riksdagen: barnkonvention och alkohollag

Det senaste stora beslutet på det sociala området i riksdagen är att vi tagit beslut om Alliansregeringens strategi för att stärka barns rättigheter. Beslutet innebär att riksdagen antagit uppföljningsbara mål på nio olika områden som alla syftar till att förverkliga Barnkonventionen. Det innebär också att regeringen ska göra en kartläggning av hur svensk lagstiftningen överensstämmer med bestämmelserna i Barnkonventionen och hur myndigheterna tillämpar dem. I samband med kartläggningen ska regeringen behandla ett förslag från Delegationen för mänskliga rättigheter om att utreda om det vore lämpligt att föra in Barnkonventionen och andra konventioner om mänskliga rättigheter i svensk rätt. Det finns många exempel på att Barnkonventionen inte har fått tillräckligt genomslag i svensk lag och praktik. Den kartläggning som regeringen nu ska göra är därför av stor betydelse. Genom riksdagsbeslutet har vi tagit ett första steg på vägen att förverkliga folkpartiets landsmötesbeslut om att Barnkonventionen bör blir svensk lag.

Vi har också tagit beslut om en ny alkohollag där det viktigaste var att en enig riksdags uttalade följande: ”Detaljhandelsmonopolet är ett av de enskilt viktigaste inslagen i den svenska alkoholpolitiken och det bör därför försvaras och inte upphävas.” Det här var ett viktigt ställningstagande av alla åtta partierna inför den utredning om gårdsförsäljning som presenteras på torsdag och som, om utredningens förslag genomförs, innebär att monopolet måste avvecklas.

tisdag 23 november 2010

Från Partirådet i fredags

Jan Björklund tog i sitt inledande anförande bl.a. upp risken att vi blir förvaltande. Vi måste kunna möta globaliseringen och bli vinnare i den. Vi behöver ett nytt partiprogram, det gamla är från 1996. Vi måste skapa ett attraktivt företagsklimat, bli en forskningsnation i världsklass, få fler invandrare i jobb och utveckla de sociala försäkringssystemen. Utbildning måste löna sig bättre inte minst för kvinnor, vi måste få en värdigare äldreomsorg, komma åt den grova organiserade brottsligheten och kunna övervaka utan att övervaka de oskyldiga och så ska vi vara ett öppet land präglat av tolerans och medmänsklighet. I Sverige finns idag 600,000 människor som är födda i ett annat land. Sverige skulle stanna utan deras arbetsinsatser. (Själv är jag gift med en invandrare som fortfarande arbetar vid 75 års ålder!)

tisdag 9 november 2010

Äldre är en resurs!

Förra veckan var det allmänpolitisk debatt i riksdagen. Då fick vi i sedvanlig ordning ta upp vad vi ville för diskussion. Själv valde jag ämnet äldre som resurs. Det var tydligen okontroversiellt så det blev inga repliker men jag har fått mail efteråt från personer som såg inslaget i TV och som uppskattade att vi inte bara ser äldre som vård- och omsorgskonsumenter.

fredag 29 oktober 2010

Ohälsan sprider sig i Europa

Jag kommer att ingå i en internationell expertpanel vars uppdrag är att ta fram råd på hur vi kan minska hälsoklyftorna i Europa. Läs mer här.

måndag 18 oktober 2010

Äldre den nya boomen

I förra veckan var jag på ELDR:s (Europena Liberal Democrats) kongress i Helsingfors. Att jag var inbjuden berodde på att huvudtemat för mötet var de demografiska förändringarna i Europa och världen och vilka konsekvenser de har för Europas länder och att jag varit med och utarbetat underlaget till det temaförslag som presenterades för kongressen.

Att andelen äldre ökar i världen har vi vetat länge men det tydliggjordes extra mycket i Professor Jack Goldstones inledande föredrag med rubriken: "The New Population Bomb". Han visade hur det blir i framtiden i Europa samt i USA, i Kina med dess enbarnssystem och i utvecklingsländerna. Det är i de sistnämnda den stora andelen unga människor kommer att finnas varav många inte fått någon utbildning att tala om.

Min egen reflektion är att många av dessa unga människor kommer att söka sig till Europa där de hoppas att jobben finns. Vi kan komma att se en invandring som vi inte riktigt har föreställt oss. Vi kommer att behöva alla dessa människor inte minst inom vården och omsorgen. Länderna måste ha program för hur vi rustar dem med den utbildning i språk, samhällslära och yrkeskunskap som de kommer att behöva för att vara en tillgång i våra länder.